Samorządy prowadzą wiele działań i na niektóre z nich organizowane są przetargi. Dlatego też sprawdziliśmy, gdzie ogłaszane są przetargi przez nasz samorząd gminny i jakie kwoty wydano na publikacje ogłoszeń o przetargach. Liczymy na to, że znajdą się jakieś firmy lub osoby z terenu naszej gminy, które do tej pory nie korzystały z takiej możliwości i będą się starały o gminne zlecenia, czy też zakupy nieruchomości.

Jak wynika z udzielonej nam odpowiedzi przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zgodnie obowiązującymi przepisami ogłoszenia o zamówieniach publikuje się w zależności od wartości :

a) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie prowadzonego postępowania, wraz z pozostałymi dokumentami postępowania (strona internetowa Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce) – w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

b) w Biuletynie Zamówień Publicznych i dodatkowo można udostępnić na swojej stronie internetowej lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na stronie prowadzonego postępowania (strona internetowa Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce) umieszcza się również pozostałe dokumenty postępowania – w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

Jak informuje nas nasz samorząd Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce publikuje ogłoszenia o zamówieniach zgodnie z powyższymi przepisami. Stroną prowadzonego postępowania jest zawsze strona internetowa Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Natomiast zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości. W ogłoszeniu o przetargu podaje się informacje zamieszczone w wykazie oraz czas, miejsce i warunki przetargu, a w razie ogłoszenia kolejnego przetargu lub rokowań, również terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości – Właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, a w przypadku nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100 000 euro, co najmniej na okres 2 miesięcy przed wyznaczonym terminem przetargu.

W przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 000 euro, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego właściwy organ, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Ogłoszenie o przetargu można również zamieścić w prasie.

W tym miejscu musimy pamiętać, że takie ogłoszenia publikowane w prasie są płatne. W przypadku Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w 2022 roku na publikację ogłoszeń o przetargach wydano kwotę 7.502zł i na przykład w listopadzie 2022 roku byłą to kwota 1230zł, a w grudniu samorząd nie publikował takich ogłoszeń. Natomiast w styczniu 2023 Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za publikacje informacji o przetargach wydał 1537,50zł.

W związku z tym, iż w innej z gazet z naszego regionu pojawiła się w styczniu informacja o przetargu zwróciliśmy się z dodatkowymi pytaniami. Jak poinformował nas UGiM Nowe Skalmierzyce – w lutym 2023 roku za publikację ogłoszenia o przetargu na łamach gazety „Nasz Rynek” zapłacono kwotę 1 230zł brutto.

Ponadto, zapytaliśmy dlaczego właśnie w tej gazecie został on opublikowany, gdyż jak wynikało z wcześniejszej odpowiedzi – W przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 000 euro, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Akurat ta informacja pojawiła się w gazecie, która ukazuje się raz w miesiącu. Jak nas poinformował UGiM Nowe Skalmierzyce – W przypadku powyższego przetargu samorządowi zależało na dotarciu do jak największej liczby odbiorców.


Zapowiedź. Zwróciliśmy się również z pytaniami do naszego Urzędu w kwestiach wydatków na promocję. Artykuł dotyczący tych kwestii opublikujemy jutro.


Poprzedni artykułOd poniedziałku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu „Łapmy deszcz”
Następny artykułTyle Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wydaje na promocję
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments